Zostań rodziną zastępczą

Rodzina zastępcza przyjmuje dziecko do swojego domu i w pełni się nim opiekuje: dba o wszystkie sprawy szkolne, zdrowotne, rozwojowe, zapewnia bezpieczny dom, uczy zaufania do ludzi, ale przede wszystkim buduje bliską, dobrą, relację.

Piecza zastępcza jest jedną z form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.

Funkcję opikeuna zastępczego może sprawować małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Muszą to być osoby, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Ponadto  nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. Kandydat na rodzica zastępczego nie może mieć ograniczonych zdolności do czynności prawnych, musi być  zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, tu wymagane są zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej, muszą to być osoby przebywające  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR. Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu.

Obraz:

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 561. Autor: Małgorzata Szewczuk. Data publikacji: czwartek, 8 października 2020r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności