Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.


Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Niebawem zostanie otwarte mieszkanie chronione dla podopiecznych pieczy zastępczej

W mieszkaniu chronionym mieszkać będą osoby będące w procesie usamodzielniania w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczające rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, pochodzące z powiatu prudnickiego.Mieszkańcy prudnickiej placówki uzyskają wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków w połączeniu z treningiem umiejętności społecznych i uczenia zaradności życiowej. Młodzi ludzie będą mogli liczyć na pomoc specjalistów w rozwiązywaniu trudności życiowych; uzyskują wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne poprzez motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w przekwalifikowaniu się, w znalezieniu zatrudnienia i utrzymaniu się na rynku pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. 

Samodzielne mieszkanie sprawia, że start w dorosłe życie jest dla wielu podopiecznych łatwiejszy.


Rozwijanie systemu wsparcia dla osób opuszczających pieczę zastępczą jest spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  oraz założeniami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
Mieszkanie chronione zostanie uruchomione w ramach projektu " Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępcze - II edycja". 

O projekcie
Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2021 r. - postęp rzeczowy (31.05.2021 r. postęp finansowy)


Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Główne problemy, na które odpowiada ww. projekt to:
  • niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin,
  • niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej,
  • iewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej,
  • potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. 

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Fundacją "Harmonia Życia" w Opolu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Głubczyckim, Krapkowickim, Strzeleckim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Nyskim, Prudnickim, Namysłowskim, gminami: Strzeleczki, Paczków, Dąbrowa, Prószków, Namysłów, Zawadzkie, Ujazd, Praszka.Data publikacji: Środa, 6 Marca 2019. Godzina: 13:32.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry