Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Zespół ds. świadczeń

Do zadań Zespół ds. Świadczeń należy w szczególności:

 1. Sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, RDD
 2. Sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 3. Sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
 • a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • b) dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
 • c) dotyczących wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6-18 lat,
 • d) na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
 • e) na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych (jednorazowo lub okresowo),
 • f) na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
 • g) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
 • h) dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami,
 1. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 2. Sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 3. Ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 5. Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 8. Sporządzanie zestawień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Zespół FK,
 9. Bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu prudnickiego oraz dzieci z terenu powiatu prudnickiego przybywających na terenie innych powiatów,
 10. Angażowanie środków do zespołu FK
 11. Wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz sprawozdawczość w systemie informatyczny
 12. Sporządzanie sprawozdawczości dla Wojewody Opolskiego z zakresu zadań Zespołu,
 13. Współpraca z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie uzyskania opinii, informacji o sytuacji rodzin zastępczych, informacji o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej oraz o rodzicach biologicznych tych dzieci itd., służących realizacji zadań Zespołu,
 14. Współpraca z zespołem FK w zakresie realizacji wypłat, odpłatności oraz nienależnie pobranych świadczeń,
 15. Współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu tej gminy oraz w zakresie ustalenia sytuacji rodziców biologicznych,
 16. Sporządzanie projektów porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi warunków przyjęcia i pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz rozliczanie wydatków za jego opiekę i wychowanie,
 17. Sporządzanie projektów porozumień z lokalnymi samorządami właściwymi ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, w sprawie rozliczenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy,
 18. Analiza skutków finansowych zawartych porozumień,
 19. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji umów i porozumień, przedstawienie Kierownikowi PCPR propozycji i wniosków w tym zakresie.
 20. Kierowanie dzieci do odpowiednich placówek pomocy społecznej
 21. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
 22. Sporządzanie sprawozdań i informacji oraz prowadzenie korespondencji z instytucjami pieczy zastępczej
 23. przyjmowanie wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej,
 24. sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej,
 25. prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 26. sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku,
 27. sporządzanie comiesięcznych informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tej jednostce,
 28. sporządzanie odpowiedniej decyzji administracyjnej w przypadku zgonu mieszkańca domu pomocy społecznej.
 29. przyjmowanie z ośrodków pomocy społecznej podań wraz wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o uczestnictwo w ośrodku wsparcia,
 30. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy.
 31. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 32. Bieżące prowadzenie danych w systemie POMOST

Do góry