Nasz serwis, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są one do wyliczenia statystyk i poporawienia funkcjonalności strony dla osób niedowidzących.
Twoja przeglądarka domyślnie zapisuje i przechowuje pliki cookies. Możesz w każdej chwili zmienić te ustawienia

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Przejdź do treści Napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.
Możesz zmienić rozmiar liter lub przełączyć się na tryb zwiększonego kontrastu.Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

DOTACJA Z MPIPS W RAMACH KONKURSU "KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłosił - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że program przyczyni się do:
 1. podjęcia działań wspierających rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, efektem czego będzie profesjonalziacja pieczy zastepczej;
 2. rozwijania dotychczasowych działań na rzecz rodzin zastepczych, a także stworzenie warunkow do podejmowania przez powiaty oraz przez organizacje pozarzadowe, inicjatyw we wskazanym zakresie;
 3. propagowanie dobrych praktyk i wzorów inicjatyw lokalnych kierownych do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka
 4. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

PCPR w Prudniku jako jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego złożyła ofertę w zakresie tego Programu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął w czerwcu 2012r. konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Spośród 274 ofert złożonych przez jednostki samorządy terytorialnego, do otrzymania dotacji w ramach Programu zakwalifikowanych zostało 220 jednostek, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (54 ofert nie spełniło tych warunków).
Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła 3 274 753, 23 zł

Otrzymaliśmy dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej i zatrudniliśmy dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dofinansowany okres zatrudnienia w/s pracowników  na realizację zadania nie może przekroczyć 31 grudnia 2012r. w związku z powyższym powołani koordynatorzy zatrudnieni są tymczasowo.

Zgodnie z art. 77. ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej:

1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

1a. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Do góry