Moduł II

MODUŁ II

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adresatami programu są osoby :

- posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- uczące się w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie),

- posiadające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 10 października 2019 r.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny samorząd – Nabór 2019

W ramach ubiegania się o dofinansowanie umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

WNIOSEK MODUŁ II 2019 W WERSJI PDF I DOC: 

Wniosek_AS_MII_pdf.pdf

Wniosek_AS_MII_doc.odt

Wykaz załączników do wniosku:

  1. Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
  3. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
  4. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
  5. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego - dokument potwierdzający korzystanie z usług tłumacza.
  6. W przypadku, gdy Wnioskodawca został poszkodowany w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - dokument potwierdzony przez właściwą jednostkę, że takie wydarzenie miało miejsce.
  7. Skan Karty Dużej Rodziny.
  8. Dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów w związku z korzystaniem z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
  9. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające pobieranie nauki na 2 (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

ZAŁĄCZNIK - ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI W WERSJI PDF I DOC: 

Zalacznik_-_zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II.pdf

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w Powiecie Prudnickim w 2019 r.

Zasady_AS_2019_Modul_II.pdf