Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /
  • /

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał wyróżnienie dla PCPR za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym  7 nagród  indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych. 

- Ministerstwo ma nową nazwę – powiedziała minister Elżbieta Rafalska,  podczas uroczystości wręczenia nagród – to zmiana nie tylko nazwy, ale też polityki. Chcemy pokazać, że dla państwa i dla nowego rządu rodzina jest najważniejsza.  Rodziny mogą liczyć na wsparcie, czego dowodem jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zawierająca program 500+. Wierzę, że ta ustawa nie tylko zmieni sytuację polskich rodzin, ale również korzystnie wpłynie na funkcjonowanie pomocy społecznej.

 

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę. Złożyła też gratulacje laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu, zrezygnować z emocji – zauważyła minister Rafalska. – Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej. 

 

- Chciałabym, aby strategie rozwiązywania problemów społecznych żyły, nie były jedynie  zapisem w dokumencie – dodała minister. – Zapobieganie problemom, zanim rodzina znajdzie się w kłopotach, opłaca się wszystkim. Liczę na dobrą współpracę z samorządami.

 

Wykład Inauguracyjny „Zawód czy powołanie”  wygłosiła Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. – Dobra praca socjalna to właściwe połączenie profesji i misji – stwierdziła. Składa się na nie zarówno wiedza i umiejętności, jak i niezbędna w tym zawodzie empatia.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych,  Rady Pomocy Społecznej i pracownicy ośrodków pomocy społecznej. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  otrzymało wyróżnienie za skuteczne działania w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, nowatorską ofertę pomocy dla dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację autorskiego programu szkoleniowego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspiera osoby niepełnosprawne. Od 2004 roku w strukturze Centrum znajduje się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który w sposób nowatorski udziela pomocy osobom dorosłym i dzieciom doświadczających przemocy, jak również osobom bezdomnym, z zaburzeniami psychicznymi, narkomanom oraz osobom zarażonym wirusem HIV.

Działalność PCPR i POIK zainicjowała utworzenie parasolowego porozumienia organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozyskane przez Centrum środki finansowe umożliwiły przeszkolenie nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów z zakresu udzielania wsparcia ofiarom przemocy, dzieciom z FAS, przeciwdziałania narkomanii oraz ekspozycji na HIV. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej rocznie udziela pomocy około 800 osobom. Pracownicy Centrum prowadzą systematyczną pracę w zakresie wspierania rodziny polegającą na umożliwianiu, w szczególności rodzinom zastępczym, dostępu do szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Na realizację powyższych celów Centrum pozyskuje środki finansowe z zewnętrznych źródeł. 

 

Do nowatorskich działań w tym obszarze należało zrealizowanie cyklu szkoleniowego pn. „Akademia Aktywnego Rodzica” oraz wyjazdu socjoterapeutycznego rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi. Centrum aktywnie uczestniczyło także w opracowaniu standardów organizatora pieczy zastępczej w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. Ponadto podejmuje działania na rzecz mieszkańców powiatu w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego, grup wsparcia, zajęć terapeutycznych, a także profilaktycznych. Współpracuje również z wolontariuszami angażując ich w działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych oraz w pomoc ukierunkowaną na dzieci z rodzin zastępczych. 

Jego zasługą jest stworzenie autorskiego programu szkoleniowego, umożliwiającego nadawanie uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kolejnym innowacyjnym działaniem jest także samodzielne opracowanie i wdrożenie programu umożliwiającego integrację lokalnej społeczności.

 

Przykładem międzypokoleniowej integracji była realizacja działań w ramach ASOS w Wielofunkcyjnym Centrum Wsparcia dla Osób Starszych, w ramach którego seniorzy wraz z wolontariuszami pomagali osobom bezdomnym. W celu niesienia pomocy osobom wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym i bezdomnym jednostka podjęła stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA-S.A.P.R.A. W 2014 roku PCPR w partnerstwie z Fundacją AKTYWIZACJA z Opola utworzył e-centrum dla osób niepełnosprawnych. Powyższe działanie umożliwiło odbywanie w placówce stażu przez dwie osoby z projektu pod nazwą „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który miał na celu pomoc w odnalezieniu zatrudnienia oraz integracji społecznej osób objętych ww. projektem.

Tekst pochodzi ze strony http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7500,nagrody-dla-pracownikow-socjalnych.html

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień - 23.11.2015r - Warszawa

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1030. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: czwartek, 10 grudnia 2015r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności