Dostęp do informacji
Menu główne

Formularze i wnioski

Zasady udzielania dofinansowań w powiecie prudnickim przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023

ZASADY_PFRON_20233.pdf

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 2023 r.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Turnus_Rehabilitacyjny_-_wniosek_zalacznik_-_skierowanie_lekarza_na_turnus1.pdf

Dokumenty_do_uzupelnienia_po_otrzymaniu_informacji_o_przyznaniu_dofinansowania1.pdf

Wniosek o likwidacje barier technicznych

Wniosek_Likwidacja_barier_technicznych_PDF.pdf

zalaczniki_-_likwidaca_barier_technicznych.pdf

Wniosek o likwidacje barier architektonicznych

Wniosek_Likwaidacja_barier_architektonicznych_PDF.pdf

zalaczniki_-_likwidacja_barier_architektonicznych2.pdf

Wniosek o likwidacje barier w komunikowaniu się

Wniosek_Likwidacja_barier_w_komunikowaniu_sie_PDF.pdf

zalaczniki_do_wniosku_-_likwidacja_barier_w_komunikowaniu_sie.pdf

Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

POŚP

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek_sprzet_rehabilitacyjny.pdf

zalaczniki_do_wniosku_-_sprzet_rehabilitacyjny_PDF.pdf

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Wniosek_RS_SKRT_P.pdf

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Dorośli:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.pdf
Rozmiar pliku: 194.21kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:00

Wniosek_dla_osoby_doroslej_1.pdf

Wniosek_dla_osoby_doroslej_1.docx

Pobierz plik: skala_Barthel1.pdf
Rozmiar pliku: 211.69kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

Pobierz plik: skala_Barthel2.doc
Rozmiar pliku: 49kB
Data wgrania na serwer: 10.02.2022r. godz.: 09:12

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o  niepełnosprawności (do 16 roku życia)

Dzieci:

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.doc
Rozmiar pliku: 42.5kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:39

Pobierz plik: Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia1.pdf
Rozmiar pliku: 194.21kB
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 08:00

Wniosek_dla_dziecka_1.pdf

Wniosek_dla_dziecka_1.docx

 

Formularze dla dorosłych i dzieci o:

1. wydanie karty parkingowej

Wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej.pdf

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opłatę za wydanie karty parkingowej można dokonać na podany poniżej numer konta bankowego,  

Konto nr : 68 8905 0000 2001 0000 0202 0217 – Bank Spółdzielczy

Można dokonywać także wpłaty za wydanie karty parkingowej w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kosciuszki 76.

2. wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Pobierz plik: wniosek_legitymacja_2019.pdf
Rozmiar pliku: 160.54kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 14:38

Oświadczenia z rezygnacji prawa do wniesienia odwołania dla dzieci i dorosłych:

oswiadczenie_o_zrzeczeniu_sie_prawa_do_wniesienia_odwolania_dla_PZO1.pdf

oswiadczenie_o_zrzeczeniu_sie_prawa_do_wniesienia_odwolania_dla_PZO1.docx

Wnioski dotyczące programu Aktywny Samorząd

Obraz:

Wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd

http://pcpr-prudnik.pl/wybierz_beac8e00.html

 

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Obraz:

Powiat Prudnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, iż przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Zadania realizowane w ramach Programu,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:

2 510 883,00.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 2 510 883,00.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)    załatwianiu spraw urzędowych;

d)   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego

 W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

 Usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin na dobę.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)      360 godzin rocznie dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać:

- osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

- osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

- osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione i niezamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-16665470081.docx

DOKUMENTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

KARTA_ZGLOSZENIA5.pdf

KARTA_ZAKRESU_DZIALANIA2.pdf

Klauzula_RODO_1_2023.pdf

Klauzula_RODO_KK_2023.pdf

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

DOKUMETY DLA ASYSTENTA:

Zgloszenie_asystenta3.pdf

OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POKREWIENSTWA1.pdf

OSWIADCZENIE_DLA_CELOW_PODATKOWYCH_I_UBEZPIECZENIOWYH1.pdf

Klauzula_RODO_KK_2023.pdf

Klauzula_RODO_1_2023.pdf

Zgodnie z zasadami Programu asystent musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekun osoby starszej

opiekun medyczny

pedagog

psycholog

terapeuta zajęciowy

pielęgniarka

fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi:

- zaświadczeniem wystawionym przez zakład pracy/instytucję/organizację społeczną/inną jednostkę posiadającą osobowość prawną

- oświadczeniem podpisanym przez osobę niepełnosprawną:

Ponadto osoby mające być asystentem dla dziecka muszą dołączyć wyciąg o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE:

Karta realizacji

KARTA_REALIZACJI4.pdf

Ewidencja przebiegu pojazdu

EWIDENCJA_PRZEBIEGU_POJAZDOW4.pdf

Rachunek

Rachunek_2023.pdf

Obraz:

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Zadania realizowane w ramach Programu,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:

- dla opieki dziennej - 166 464,00 .

- dla opieki całodobowej - 157 794,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

- dla opieki dziennej - 166 464,00 .

- dla opieki całodobowej - 157 794,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, pozwalającej na  czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. :

- dziennej - do 240 godzin opieki wytchnieniowej rocznie, jednorazowo nie więcej niż 12 godzin na dobę;

lub

- całodobowy 14-dniowy bezpłatny pobyt w Domu Jana Bożego w Prudniku.

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROGRAMU:

Karta_zgloszenia6.pdf

Karta_pomiaru_SIM1.pdf

Klauzula_RODO_1_20231.pdf

KK_2023.pdf

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

DOKUMETY DLA OPIEKUNA:

Karta_zgloszenia_opiekuna1.pdf

KK_2023.pdf

Klauzula_RODO_1_20231.pdf

OSWIADCZENIE_DLA_CELOW_PODATKOWYCH_I_UBEZPIECZENIOWYH2.pdf

Zgodnie z zasadami Programu opiekun musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekun osoby starszej

opiekun medyczny

pedagog

psycholog

terapeuta zajęciowy

pielęgniarka

fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zaświadczeniem wystawionym przez podmiot zlecający opiekę nad osobą niepełnosprawną.

KARTA ROZLICZENIA USŁUG i RACHUNEK:

Karta_rozliczeniowa1.pdf

Rachunek5.pdf