Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Projekt systemowy 2013

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W dniu 18 grudnia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego pn. „ Wzrost kompetencji życiowych
i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”. Konferencja miała miejsce w Hotelu Olimp, upłynęła w świątecznej atmosferze. Uczestnikami byli zarówno zespół pracowników zaangażowanych w realizację projektu na czele z Kierownik PCPR Krystyną Wilisowską, beneficjenci projektu, jak i zaproszeni Goście - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Grażyna Klimko, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku – Pan Tadeusz Chrobak, trenerzy oraz media.

 

Na wstępie Pani Kierownik przywitała uczestników konferencji oraz przedstawiła zespół projektowy. Następnie Koordynator projektu, Anna Muzyka, przedstawiła prezentację zawierającą podstawowe informacje o przeprowadzonych działaniach wraz z galerią zdjęć. Uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat korzyści jakie wynieśli z danych form wsparcia.

W drugiej części konferencji Maciej Janisz, pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Starostwie Powiatowym w Prudniku, przedstawił informacje odnośnie nowej perspektywy finansowej dla programów unijnych na lata 2014-2020.

Na zakończenie uroczystości, po wigilijnym poczęstunku, Pani Kierownik Krystyna Wilisowska wręczyła beneficjentom certyfikaty uczestnictwa w projekcie, a osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności otrzymały również Informator Osoby Niepełnosprawnej, opracowany
i wydany w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego.  

_________________________________________________________________________________
Kurs komputerowy

Na przełomie października i listopada  6 uczestników  projektu  wzięło udział w kursie komputerowym. Celem szkolenia było zapoznanie się z podstawami obsługi komputera, obejmował zajęcia teoretyczne
i  praktyczne. Każdy z uczestników pracował na stanowisku wyposażonym w komputer i otrzymał pomocne materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć.. Program nauczania obejmował m.in następujące bloki tematyczne dotyczące obsługi i konfiguracji komputera: podstawowe elementy komputera, konfiguracja i obsługa systemu komputerowego, obsługa pakietu Office (Word, Excel), wykorzystanie internetu w pracy. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem zaświadczeń.

___________________________________________________________________________

 

Informator Osoby Niepełnosprawnej
Zapraszamy do lektury Informatora Osoby Niepełnosprawnej wydanego w ramach projektu systemowego "Wzrost kompetancji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku" 

Pobierz plik:Informator1.pdf

 


__________________________________________________________________________________

Kurs spawania metodą MAG (135)

Pod koniec października 3 uczestników projektu rozpoczęło w Opolu kurs spawania metodą MAG. Beneficjenci zdobyli wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad spawania, obecnie nabywają umiejętności praktyczne. Zakres kursu zawiera następujące moduły: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenie spawalnicze, zasady bhp, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Kurs ma przybliżyć uczestnikom specyfikę pracy spawacza metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych. Kurs zakończy się w połowie grudnia egzaminem kwalifikacyjnym, celem nadania uprawnień do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135).

 

Kurs języka niemieckiego

Końcem października zakończył się kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
W kursie uczestniczyły 2 osoby. Poznały one podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki oraz nauczyły się udzielania informacji o sobie (samopoczucie, zawód, opisywanie ubioru, wygląd zewnętrzny, formy spędzania czasu wolnego). Metodą nabywania umiejętności mówienia były ćwiczenia komunikacyjne w formie dialogów. Suchacze doskonalili także umiejętność czytania ze zrozumieniem. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, a uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Obecnie 1 osoba kontynuuje kurs na poziomie średniozaawansowanym. Zastosowane sposoby nauczania to: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, kształcenie umiejętności mówienia. Program kursu również zawierał tematy związane z gramatyką, jednak na poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu kursu. Ponadto program składał się z następujących zagadnień: bezrobocie, środki transportu, wypoczynek, opinie o filmie, książce, choroby i inne dolegliwości. Kurs będzie trwał do  końca listopada i podobnie jak pozostałe kursy, zakończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczeń.    

________________________________________________________________________________

 

7 listopada 2013 r. zakończył się kurs języka angielskiego realizowany na dwóch poziomach zaawansowania. Grupa pierwsza – poziom podstawowy – liczyła 3 osoby. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z programem zajęć, słuchacze poznali podstawy gramatyki, słownictwo związane z pracą, wyjściem do restauracji, na zakupy, w biurze czy w podróży. Wszyscy beneficjenci zdali pozytywnie egzamin wewnętrzny oraz nabyli nowe umiejętności. Grupa druga również liczyła 3 osoby, byli to uczestnicy którzy już wcześniej mieli kontakt z językiem angielskim, dlatego też realizowani program zajęć na poziomie średnio - zaawansowanym. Program ten również zawierał tematy związane z gramatyką, jednak były one bardziej skomplikowane, oprócz czasów wzbogacone w mowę zależną czy tryby warunkowe. Ponadto podejmowane były zagadnienia listów formalnych i nieformalnych oraz zawodów. Beneficjenci konstruowali listy motywacyjne oraz CV w języku angielskim, prowadzili dialogi odgrywając scenki u lekarza, na poczcie, w mieście, w restauracji czy na lotnisku. Wszyscy słuchacze na zakończenie otrzymali zaświadczenia z ukończonego kursu, również w języku angielskim.

________________________________________________________________________________

Kolejne kursy ukończone

Na przełomie lipca i września 9 beneficjentów ostatecznych projektu uczestniczyło wkursie Prawo jazdy kat. B. Celem kursu było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do poruszania się pojazdami i do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs, zdali egzamin wewnętrzny, po czym przystąpili do egzaminów państwowych.

W miesiącu sierpniu rozpoczął się w Opolu kurs Operator koparki kl. III uprawnień, uczestniczyła w nim 1 osoba. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestnika uprawnień oraz wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy z zakresie obsługi koparki kl. III uprawnień. Bloki tematyczne: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparek, technologia robót, zajęcia praktyczne - staż wstępny. Kurs zakończył się egzaminem państwowym.

Dwóch uczestników projektu systemowego na przełomie sierpnia i września dojeżdżało do Opola na kurs Pracownik ochrony. Po ukończonym kursie beneficjenci przygotowani są do realizacji podstawowych zadań pracownika ochrony przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z Ustawy
o ochronie osób i mienia bez wymogu posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej na poziomie wykonawczym. Kursanci bardzo zadowoleni ze szkolenia, zakończyli je pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego.

Kolejnym kursem, który również rozpoczął się w sierpniu był Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych
. Celem szkolenia było uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestniczki do wykonywania zawodu. Beneficjentka nabyła umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi pozwalającymi na samodzielne wykonywanie opieki
w zakładach opiekuńczych lub w domach pomocy społecznej. Celem kształcenia w zakresie w/w kursu było przygotowanie do wsparcia osób samotnych, niepełnosprawnych, zależnych oraz starszych. Zajęcia praktyczne odbyły się w Domu św. Jana Bożego w Prudniku. Kurs ukończył się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończonej formie szkolenia.

W październiku 3 osoby przystąpiły do kursu Obsługa wózka jezdniowego, który miejsce miał w Nysie oraz 3 uczestników rozpoczęło kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów graficznych.

Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów graficznych składał się
z następujących bloków tematycznych: podstawy języka HTML tworzenie stron www, listy, znaki specjalne, wskaźniki i odnośniki, wewnętrzne odwołania w tworzonym dokumencie, wstawianie grafiki do dokumentu, tabele i ramki na stronach www, tła rolety, znaki wodne, dźwięk na stronach www, zasady tworzenia formularzy HTML, zasady publikowania swojego serwisu informacyjnego na serwerze internetowym, tworzenie stron www z wykorzystaniem wybranych aplikacji. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Celem kursu obsługi wózka jezdniowego było zdobycie  umiejętności  w zakresie manewrowania i obsługi technicznej wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, w tym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia, składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Podobnie jak pozostałe kursy zakończył się egzaminem.

________________________________________________________________________________

 

       W tym roku zostały już ukończone dwa kursy w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Człowiek – najlepsza inwestycja:

  • Kurs kosmetyczny – 2 uczestniczki,
  • Kurs – ogrodnik – aranżacja terenów zielonych – 5 uczestników;

 

KURS KOSMETYCZNY -  celem kursu było przygotowanie do pracy w zawodzie wizażystki, makijażystki, manicurzystki i pedicurzystki zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności.

Uczestniczki uzyskały wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym z zakresu makijażu, wizażu oraz stylizacji paznokci.

Kurs spełnił oczekiwania uczestniczek, zakończył się egzaminem końcowym i zaświadczeniem.

KURS OGRODNIK – ARANŻACJA TERENÓW ZIELONYCH -  celem kursu było przygotowanie i uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu  i pielęgnowaniu terenów zielonych.  Kurs miał zapewnić uczestnikom posiadanie umiejętności i wiadomości, które warunkują skuteczność i jakość wykonywania zadań zawodowych, charakterystycznych dla zawodu ogrodnik.

Uczestnicy po odbyciu zajęć teoretycznych przystąpili do zagospodarowania terenów zielonych: wykonywali podstawowe prace przy zakładaniu terenów zielonych, sadzili drzewa ,krzewy, dokonywali zabiegi mające na celu pielęgnację. Zakładali i pielęgnowali trawniki, skalniaki, kwietniki sezonowe i trwałe. Poznali ogólne zasady projektowania ogrodów , wykonywali prace porządkowe na terenach zielonych, zapoznali się  z zasadami ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Uczestnicy dostali niezbędne materiały dydaktyczne, odzież ochronną na zajęciach praktycznych.

Kompleksowy program kursu wyczerpał tematykę niezbędną w celu prawidłowego przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku ogrodnik. Kurs zakończył się egzaminem, uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

________________________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przystąpiło do realizacji piątej edycji projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” na lata 2013-2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu w roku 2013 pozyskaliśmy 263 736,73 zł dofinansowania, przy czym wkład własny będzie wynosił 30 941,18 zł. Z kolei na 2014 r. wnioskowaliśmy o 255 363,27 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład własny wyniesie 29 958,82 zł.

W ramach projektu systemowego zakupione zostały drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które zlikwidowały barierę architektoniczną na jaką napotykali uczestnicy projektu, jak i inne osoby niepełnosprawne przychodzące do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Ponadto ze środków EFS strona internetowa PCPR w Prudniku została unowocześniona i przystosowana do potrzeb osób niedowidzących.

W miesiącu styczniu rozpoczęła się rekrutacja osób do projektu, która trwała do końca marca 2013 r. W wyniku rekrutacji wyłoniona została grupa 25 osób (16 osób niepełnosprawnych i 9 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych), mieszkańców powiatu prudnickiego.

Z beneficjentami ostatecznymi od miesiąca marca prowadzona jest praca socjalna, ponadto w maju rozpoczęły się warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu na warsztaty oraz zestawy obiadowe podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem.

Po konsultacjach z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zostali skierowani na odpowiednie kursy i szkolenia, które zostaną im sfinansowane. Doradca zawodowy ustalił indywidualne predyspozycje uczestników, ponadto dobrał kursy zgodnie z aktualnymi potrzebami na rynku pracy, będą one trwały od lipca do grudnia 2013 r.

_______________________________________________________________________________
 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: