Dostęp do informacji
Menu główne

Projekt systemowy 2012

O projekcie

Celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Projekt adresowany jest do 25 osób w wieku aktywności zawodowej posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. Ponadto osoby biorące udział w projekcie są osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach projektu każdy z uczestników przejdzie specjalistyczne zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym  oraz odbędzie kurs rozwijający jego umiejętności zawodowe oraz kompetencje życiowe.

Zespół projektu

Kierownik:
Krystyna Wilisowska
77 436 91 25 wew. 24

Koordynator:
Anna Muzyka
695 698 485

Asystent koordynatora projektu:
Maciej Janisz
695 698 485

Pracownik socjalny:
Agnieszka Peska
695 698 485

Inspektor - doradca ds. osób niepełnosprawnych
Anna Sękowska
77 436 91 25 wew. 28

Działania w ramach projektu

IV edycja projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca. Wszyscy beneficjenci w okresie od maja do sierpnia 2012 r. uczestniczyli w warsztatach z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

W ramach projektu zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego oraz opinii psychologa, szesnaście osób zostało skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B oraz jedna osoba na kurs prawa jazdy kat. C. Kurs przeprowadzono w terminie od sierpnia do listopada 2012 r. Wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego i zdali go z wynikiem pozytywnym.

Miesiąc wrzesień był miesiącem intensywnych działań w projekcie. Rozpoczęły się kursy: języka angielskiego, rysunku, obsługi komputera, spawania metodą MAG, obsługi wózka widłowego oraz języka migowego.

Pięciu beneficjentów projektu uczestniczyło w kursie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym oraz jedna osoba w kursie rysunku, którego celem było uzyskanie przez uczestnika umiejętności rysunkowych oraz rozwój wyobraźni przestrzennej, a także zaznajomienie uczestnika z podstawami geometrii wykreślanej i teorii perspektywy.

W kursie obsługi komputera udział wzięły dwie osoby, zostały one przygotowane teoretycznie i praktycznie do obsługi komputera w stopniu podstawowym. Kurs ten zakończył się w październiku.

Dwie osoby uczestniczyły w kursie spawania metodą MAG oraz trzy osoby w kursie obsługi wózka widłowego. Oba kursy miały miejsce w Opolu. Celem kursu spawania metodą MAG było teoretycznie i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, natomiast kurs obsługi wózka widłowego miał za cel uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

W kursie języka migowego partycypowały dwie osoby, zapoznały się one z podstawami wiedzy o osobach niesłyszących i języku migowym, a także z zasadami porozumiewania się z osobami z uszkodzonym słuchem. W ramach części praktycznej celem kursu było opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym rozumienie nieskomplikowanych wypowiedzi w tym języku oraz formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.

Końcem października 2012 r. rozpoczął się kurs makijażu, wizażu, manicure i pedicure w którym udział wzięło osiem osób. Kurs obejmował 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, uczestniczki otrzymały kosmetyki i akcesoria kosmetyczne niezbędne przy realizacji zajęć praktycznych. Kurs ten trwał do końca listopada 2012 r.

Na przełomie października i listopada odbywały się kursy grafiki komputerowej oraz posadzkarski.

W kursie posadzkarskim udział wzięło sześciu uczestników, poznali oni techniki kładzenia wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych obiektowych fazowanych i zgrzewanych prętem spawalniczym pcv na podłogach.

Z kolei w kursie grafiki komputerowej uczestniczyła jedna osoba, poznała ona metody i techniki szeroko rozumianego webmasteringu, począwszy od tworzenia profesjonalnych projektów graficznych stron www, cięcie, kodowanie grafiki oraz publikacje i marketing w Internecie.

Kurs tworzenia stron internetowych z elementami grafiki komputerowej

Beneficjenci w trakcie kursów mieli zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdów oraz otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów na które zostali skierowani wg ich indywidualnych predyspozycji.

Prudnik, 05 października 2012 r.

Nowopowstały Punkt Informacyjny dla uczestników projektu systemowego POKL pn. "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku"

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku powstał punkt informacyjny świadczący usługi informacyjne uczestnikom projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”. Punkt informacyjny wyposażony jest w komputer z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych – uczestników projektu – stanowisko w punkcie informacyjnym zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W punkcie informacyjnym uczestnicy projektu mogą m. in. bezpłatnie drukować, skanować, wysyłać dokumenty aplikacyjne niezbędne do zgłoszenia swojej kandydatury u pracodawcy.         

Utworzenie punktu informacyjnego było możliwe dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzenie punktu informacyjnego jest jednym z głównych celów projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Utworzenie punktu miało na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu uczestników projektu, a także wpisuje się ono w instrument aktywizacji społecznej poprzez organizację i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza osoby chętne  do wzięcia udziału w projekcie  systemowym „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”, który realizowany jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt skierowany jest do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także do osób niepełnosprawnych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  • są w wieku aktywności zawodowej,
  • nie pracują (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
  • korzystają ze świadczeń PCPR w Prudniku,
  • są mieszkańcami Powiatu Prudnickiego

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu organizowane będą m.in.: warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem, kursy/szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wszystkie organizowane formy wsparcia są bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55A lub pod numerem telefonu: (77) 436 91 25 wew. 28.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz: