Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja

Powiat Prudnicki jest partnerem projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Obraz:

Obraz:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Okres realizacji: 23.03.2021 r. – 31.10.2023 r.

Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w ramach projektu realizuje takie zadania jak:

 1. Usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.
  Zadanie to ma na celu wdrożenie usług aktywnej integracji społecznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, w tym o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym.
  W ramach tego zadania rozszerzono zakres wsparcia na rzecz rodzin i dzieci pozostających w systemie pieczy zastępczej poprzez umożliwienie skorzystania ze wsparcia specjalistów, takich jak logopeda, psycholog, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz trener zajęć kompensacyjno - korekcyjnych.  Podstawowym celem zatrudnienia wymienionych specjalistów jest zwiększenie zakresu świadczonej pomocy oraz dostępności dla rodzin zastępczych, poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc lub skierowanych do specjalisty, rozwój i wyrównanie obszarów deficytowych u dzieci i młodzieży oraz optymalizacja działań związanych z różnymi aspektami ich funkcjonowania, zarówno na poziome indywidualnym jak i grupowym.
 2. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej w powiecie prudnickim.
  Zadanie zakłada ustanowienie rodziny zastępczej zawodowej na terenie powiatu prudnickiego w celu zapewnienia dzieciom trafiającym do pieczy zastępczej odpowiednich warunków do rozwoju oraz zapewnienie opieki tym dzieciom, które pozbawione są rodziny naturalnej. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej jest istotna z punktu widzenia rozwoju deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach niniejszego zadania zakupiono mieszkanie, które zostanie przeznaczone na utworzenie w nim rodziny zastępczej zawodowej.
 3. Usługi aktywnej integracji społecznej skierowane do wychowanków pieczy zastępczej
  w powiecie prudnickim.

Zadanie zakłada zakup karnetów do ośrodków o charakterze kulturalno – rekreacyjnym takich jak basen, siłownia czy kino dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Głównym celem tego zadania jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego wypoczynku, a także zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną i rozwój kulturalny.

W ramach niniejszego zadania organizowane są również spotkania integracyjne takie jak spotkania mikołajkowe czy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, mające na celu integrację i aktywizację zarówno dzieci z pieczy zastępczej jak i ich opiekunów. Zadanie to zakłada również zagospodarowanie przestrzeni przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, które ma na celu usprawnienie organizacji spotkań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi. Umożliwi to aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz zacieśnianie relacji podczas wspólnej zabawy.

W ramach niniejszego zadania utworzono wypożyczalnię gier planszowych. Gra planszowa to doskonałe doświadczenie społeczne z wielu powodów. Stwarza mnóstwo okazji do rozmowy, a jednocześnie otwiera możliwości bliższego poznania swoich znajomych lub bliskich. Wspólna gra posiada także walor edukacyjny i rozwojowy oraz sprzyja zacieśnieniu więzi rodzinnych.