Dostęp do informacji
Menu główne
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 1. Prowadzenie interwencji kryzysowej i wsparcia osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 2. Prowadzenie interwencji kryzysowej telefonicznie
 3. Przeciwdziałanie przemocy poprzez zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową poradnictwa specjalistycznego, miejsc w ośrodkach wsparcia
 4. Pomoc ludziom znajdującym się okresowo w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich codziennej egzystencji.
 5. Zmniejszanie następstw urazowych zdarzeń poprzez interwencję, właściwą diagnozę wstępną, a później konsekwentnie ustalone wspólnie z klientem środki zaradcze,
 6. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego, konsultacje prawne, terapię indywidualną i grupową
 7. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin
 8. Poradnictwo i doradztwo indywidualne w formie wywiadów, rozmów oraz prowadzenie terapii indywidualnej - skierowanej na rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem terapii krótkoterminowej
 9. Prowadzenie grup samopomocowych
 10. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych
 11. Organizowanie systemu wsparcia dla osób z rodzin które znalazły się w sytuacji kryzysowej
 12. Opracowywanie i realizacji programów pomocowych dla osób będących w stanie kryzysu
 13. Współpraca z instytucjami podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, patologiom itp.
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika PCPR

Pobierz: Porozumienie_dotyczace_programu_Oparcie_Spoleczne_dla_Osob_z_Zaburzeniami_Psychicznymi.pdf