Dostęp do informacji
Menu główne

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych                        

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ul. Kościuszki 55a.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jest Katarzyna Szawdylas-Wasielewska, tel. 77 436-29-90 wew. 27, e-mail kszawdylas@pcpr-prudnik.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.
 4. Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku funkcjonuje monitoring wizyjny. Przetwarzamy w ten sposób dane osobowe w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawa prawna przetwarzania:
  1. art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 5. Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi zakres danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.
 6. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 będą przekazywane wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
 7. Poza teren Polski przekazujemy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
 8. Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku wynosi 28 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pobierz plik: KLAUZULA_INFORMACYJNA___z_KSW.docx
Rozmiar pliku: 80.22kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 06:47

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ul. Kościuszki 55a.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jest Katarzyna Szawdylas-Wasielewska, tel. 77 436-29-90 wew. 27, e-mail kszawdylas@pcpr-prudnik.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów placówki oraz ochrony mienia.
 4. Zgodnie z aktem prawnym wymienionym w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.
 5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Nie przekazuje się Państwa  danych osobowych poza teren Polski.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w placówce wynosi 7 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Pobierz plik: 10.klauzula_informacyjna_dla_monitoringu_w_PCPR.docx
Rozmiar pliku: 15.13kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 06:47