Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Prudniku "DOM MARZEŃ", ul. Kościuszki 55a, tel. (77) 424 47 57

Sprawowana jest w formie:

 

 

 • placówki opiekuńczo - wychowawczej
 • regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.


Placówka opiekuńczo - wychowawcza:

 

 

 

 

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych


Placówka opiekuńczo - wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 

 

 

 • socjalizacyjnego
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno-terapeutycznego
 • rodzinnego