Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pcpr-prudnik.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak treści niedostępnych

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Aktualizacja z dnia: 2024-03-26

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Luty, biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 436 91 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
Tel.: 77 436-91-25, 77 436-29-90
Faks: 77 436-91-25
E-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl
Strona internetowa: www.pcpr-prudnik.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada standardowe skróty klawiszowe.

Dostępność architektoniczna

Budynek PCPR zlokalizowany jest w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A.

  • Budynek wyposażony jest w windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Szerokość drzwi w budynku jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Wewnątrz budynku nie ma progów, z wyjątkiem jednego pomieszczenia, w którym zamontowano najazd likwidujący barierę.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wewnątrz budynku jest oznaczenie kontrastowe (ciemniejszy obrys drzwi).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W tutejszym Centrum można skorzystać z usługi tłumacza migowego - osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem :

  •     tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  •     tłumacza SJM - system języka migowego
  •     tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można: