Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2023

Obraz:

Powiat Prudnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku informuje, iż przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Zadania realizowane w ramach Programu,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi:

2 510 883,00.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 2 510 883,00.

 

 

.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)    załatwianiu spraw urzędowych;

d)   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin na dobę.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)      360 godzin rocznie dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać:

- osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

- osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

- osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione i niezamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-16665470081.docx

 

DOKUMENTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

KARTA_ZGLOSZENIA5.pdf

KARTA_ZAKRESU_DZIALANIA2.pdf

Klauzula_RODO_1_2023.pdf

Klauzula_RODO_KK_2023.pdf

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

DOKUMETY DLA ASYSTENTA:

Zgloszenie_asystenta3.pdf

OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POKREWIENSTWA1.pdf

OSWIADCZENIE_DLA_CELOW_PODATKOWYCH_I_UBEZPIECZENIOWYH1.pdf

Klauzula_RODO_KK_2023.pdf

Klauzula_RODO_1_2023.pdf

Zgodnie z zasadami Programu asystent musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekun osoby starszej

opiekun medyczny

pedagog

psycholog

terapeuta zajęciowy

pielęgniarka

fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi:

- zaświadczeniem wystawionym przez zakład pracy/instytucję/organizację społeczną/inną jednostkę posiadającą osobowość prawną

- oświadczeniem podpisanym przez osobę niepełnosprawną:

 

Ponadto osoby mające być asystentem dla dziecka muszą dołączyć wyciąg o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE:

Karta realizacji

KARTA_REALIZACJI4.pdf

Ewidencja przebiegu pojazdu

EWIDENCJA_PRZEBIEGU_POJAZDOW4.pdf

Rachunek

Rachunek_2023.pdf

 

Obraz: