Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja

Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Domem Dziecka realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Obraz:

Obraz:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwalają wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Okres trwania projektu - 01.05.2018 r. - 28.02.2022 r.

Realizacja projektu odbywa się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekt zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Dekokcjami Lokalnej FRLD, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

Powiat Prudnicki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

Zadanie I. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie prudnickim poprzez organizację:

  1. a) wyjazdowych 3-dniowych warsztatów poznawczo-terapeutycznych z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapeutycznych dla osób usamodzielnianych i przebywających w pieczy zastępczej, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji w wypełnianiu ról społecznych, dla max. 24 osób.
  2. b) cyklu sześciu, 1-dniowych rodzinnych spotkań i warsztatów rekreacyjno–twórczych, każdy dla 50 osób, mających na celu umożliwienie dzieciom i ich opiekunom nabycia większej samoświadomości w obszarze sfery myślenia, odczuwania i działania oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
  3. c) wsparcie polegające na świadczeniu korepetycji z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego. Korepetycje mają na celu poprawę wyników w nauce, opanowanie trudnego materiału lub poszerzenie zdobytej dotychczas wiedzy. 
  4. d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku świadczone jest również wsparcie psychologa dla wychowanków pieczy zastępczej, a także będzie świadczona usługa diagnozowania psychoruchowego dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej.
  5. e) W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” prowadzone są również zajęcia EEG Biofeedback - jest to metoda terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, zwykle niedostępnymi dla świadomości.

Zadanie II. Realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia. Jest to realizowane poprzez utworzenie mieszkania chronionego (ok.140 m2) dla 3 osób usamodzielnianych się z pieczy zastępczej, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie powstało na bazie zasobów powiatu prudnickiego jako wkład własny - nieruchomość. Mieszkanie zostało wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz w komputery służące jako pomoc w nauce. W ww. mieszkaniu, osoby usamodzielniane są pod opieką specjalistów (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, opiekun mieszkania chronionego) i przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.

Zadanie III. Reorganizacja placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie prudnickim. Zadanie zakłada utworzenie 2 placówek opiekuńczo–wychowawczych spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 14 osób w jednej placówce oraz do 14 osób w drugiej. Utworzenie ww. placówek następuje w kilku etapach. W chwili obecnej powstała nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza „Dom Marzeń” w Mochowie natomiast druga placówka, stanowiąca zasób powiatu prudnickiego, jest w fazie przygotowań. W ramach projektu jeden z budynków już został wyposażony w sprzęty gospodarstwa domowego, natomiast drugi zostanie wyposażony po jego utworzeniu. Ze środków projektu zostało zatrudnionych 2 wychowawców w placówce w Mochowie, natomiast do drugiej placówki zostanie zatrudnionych 3 wychowawców. Ma to na celu zapewnienie całodobowej, pełnej opieki nad dziećmi umieszczonymi w dwóch nowopowstałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadania zakupiony został nowy środek transportu - bus przystosowany do przewozu m.in. 16 osób, w tym osób niepełnosprawnych, na potrzeby dzieci z placówek (wyjazdy integracyjne, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wyjazdy do lekarza, lub na inne konsultacje, które koordynuje personel placówki).