Dostęp do informacji
Menu główne

Zakres działania

Centrum pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz innych przepisów wykonawczych.

PCPR wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczących polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Główne zadania:

 

 1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej;
 2. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 3. Organizacja i pomoc rodzinom zastępczym;
 4. Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze;
 5. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 6. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie w części lub w całości warsztatów terapii zajęciowej,
 • przeprowadzanie kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do rejestrów,
 • rozpatrywanie wniosków kwalifikacyjnych i dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich piekunów,
 • dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • wydawanie kart parkingowych


Do zadań Centrum należy:

 

 

 • Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy oraz prowadzenie zadań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych
 • Opracowanie i realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej
 • Opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • Opracowanie i realizacja programów pomocowych dla osób będących w stanie kryzysu.
 • Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
 • Organizowanie systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej
 • Organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym w postaci świadczeń finansowych
 • Organizacja i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym, oraz kierowaniu osób ubiegających się o przyjęcie do tych domów
 • Organizowanie pomocy w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia w środowisku,
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • Organizowanie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu
 • Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • Organizowanie szkoleń dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,
 • Przyznawanie świadczeń na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz udzielanie informacji o uprawnieniach i obowiązkach osoby  usamodzielnianej,
 • Finansowanie kosztów świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • Organizowanie i przyznawanie pomocy dla uchodźców,
 • Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności w formie dofinansowania rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz likwidacji barier, przy pomocy środków PFRON
 • Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Współpraca z instytucjami podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, wykluczeniu społecznemu, patologiom itp.
 • Realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z odrębnych przepisów