Dostęp do informacji
Menu główne

Zespół ds. świadczeń

Do zadań Zespół ds. Świadczeń należy w szczególności:

 1. Sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, RDD
 2. Sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 3. Sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  2. dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
  3. dotyczących wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6-18 lat,
  4. na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
  5. na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych (jednorazowo lub okresowo),
  6. na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  7. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  8. dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami,
 6. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 7. Sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 8. Ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 9. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 10. Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 11. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 13. Sporządzanie zestawień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Zespół FK,
 14. Bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu prudnickiego oraz dzieci z terenu powiatu prudnickiego przybywających na terenie innych powiatów,
 15. Angażowanie środków do zespołu FK
 16. Wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz sprawozdawczość w systemie informatyczny
 17. Sporządzanie sprawozdawczości dla Wojewody Opolskiego z zakresu zadań Zespołu,
 18. Współpraca z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie uzyskania opinii, informacji o sytuacji rodzin zastępczych, informacji o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej oraz o rodzicach biologicznych tych dzieci itd., służących realizacji zadań Zespołu,
 19. Współpraca z zespołem FK w zakresie realizacji wypłat, odpłatności oraz nienależnie pobranych świadczeń,
 20. Współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu tej gminy oraz w zakresie ustalenia sytuacji rodziców biologicznych,
 21. Sporządzanie projektów porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi warunków przyjęcia i pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz rozliczanie wydatków za jego opiekę i wychowanie,
 22. Sporządzanie projektów porozumień z lokalnymi samorządami właściwymi ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, w sprawie rozliczenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy,
 23. Analiza skutków finansowych zawartych porozumień,
 24. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji umów i porozumień, przedstawienie Kierownikowi PCPR propozycji i wniosków w tym zakresie.
 25. Kierowanie dzieci do odpowiednich placówek pomocy społecznej
 26. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
 27. Sporządzanie sprawozdań i informacji oraz prowadzenie korespondencji z instytucjami pieczy zastępczej
 28. przyjmowanie wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej,
 29. sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej,
 30. prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 31. sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku,
 32. sporządzanie comiesięcznych informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tej jednostce,
 33. sporządzanie odpowiedniej decyzji administracyjnej w przypadku zgonu mieszkańca domu pomocy społecznej.
 34. przyjmowanie z ośrodków pomocy społecznej podań wraz wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o uczestnictwo w ośrodku wsparcia,
 35. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy.
 36. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 37. Bieżące prowadzenie danych w systemie POMOST