Dostęp do informacji
Menu główne

Rodziny zastępcze

W polskich domach dziecka żyje ponad dwadzieścia tysięcy dzieci. Tam ich oczy staja się puste.Tam umierają ich szanse.” ~(Katarzyna Kotowska)

Jeśli nie jest Państwu obojętny los dziecka, które jest pozbawione czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej? Jeśli kochacie Państwo dzieci i macie odpowiednie warunki do ich wsparcia. Możecie pomóc.
Są tysiące dzieci, które czekają na Waszą decyzję. Możecie Państwo zyskać coś najcenniejszego: miłość małego człowieka.

W dalszym ciągu spora liczba dzieci w naszym powiecie jest kierowana przez Sądy do Domów Dziecka, tracąc oparcie w swych rodzicach nie może liczyć na ich pomoc. Takie rozwiązanie jest ostatecznością, chcąc temu zapobiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poszukuje kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Zostając rodziną zastępczą możecie dać dziecku będącemu w trudnej sytuacji życiowej możliwość odrodzenie się po trudnych przeżyciach, jakie dotknęły jego rodzinę biologiczną.

Nieszczęśliwe dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości, a najlepszym dla nich miejscem jest rodzina zastępcza. W niej dziecko może przebywać określony czas aż do uregulowania jego sytuacji życiowej, w niej może odnaleźć utracony spokój oraz namiastkę domu.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

 

 

  1. dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji,
  2. mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  4. nie są ani nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mieli ograniczonej władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona w stosunku do swoich naturalnych dzieci;
  5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby (jeżeli ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu);
  6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
  7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
  8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza wszystkie chętne osoby, spełniające w/w warunki do bycia niezawodową rodziną zastępczą. W ramach tego PCPR pokrywa koszty związane ze specjalistycznym szkoleniem (bez dojazdu) oraz zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji
o przyjmowanym dziecku oraz wsparcia w rozwiązywaniu zgłoszonych przez rodzinę problemów.
Rodzina zastępcza ma również prawo uzyskać pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.


Możesz zmienić los nieszczęśliwego dziecka!

Zgłoś swoją kandydaturę do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 55 A , 48-200 Prudnik,
Tel. (fax) 77/ 436- 91-25, 77/436-29-90
e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl
Zaprasza Kierownik PCPR w Prudniku
Krystyna Wilisowska

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na mocy Zarządzenia nr 93/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28 listopada 2011 r zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej co w myśl ustawy, zobligowało Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej do realizowania nowych zadań, m. in prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka. Ponadto, wprowadzenie zasad dotyczących opracowania procedury kwalifikacji na rodziny zastępcze stanowi jeden z elementów zaleceń wystosowanych pod adresem PCPR-ów.

Dodatkowo w myśl apelu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka, kierowanego do Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Gmin, w którym wyraźnie podkreślono istotę „działań mających na celu monitorowanie losów dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie oraz podejmowanie odważnych i skutecznych przedsięwzięć, które zapewnią ochronę dzieci przed krzywdzeniem ze strony ich najbliższych” uznano, że uzasadnionym jest opracowanie i wdrożenie procedury kwalifikacji na rodziny zastępcze, która pomoże rozeznać właściwe motywy przemawiające za wypełnianiem funkcji rodziny zastępczej oraz rozezna posiadane predyspozycje kandydatów, cechy osobowości, a także możliwości do właściwego realizowania obowiązku wynikającego z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pobierz plik: ProcedurarodzinyZastepcze.pdf
Rozmiar pliku: 304.76kB
Data wgrania na serwer: 31.07.2019r. godz.: 07:03