Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Moduł I Obszar C i D

Moduł I - Obszar C i D

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Cele programu

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Obraz:

Terminy składania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2023 do 31.08.2023 r.

Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia.

https://sow.pfron.org.pl/

Obraz:

Obraz:

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2023 r.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
  o napędzie ręcznym - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń
  o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
  i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:
  1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
  2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
  3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
   (np. utraty przytomności, epilepsja),
  4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;
 • zlecenie NFZ zwalnia z obowiązku opiniowania przez eksperta PFRON rokowania do co zdolności do pracy albo podjęcia nauki

Dofinansowanie: do 17 600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

- zwrot kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem do 220 zł

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Lista załączników do wniosku:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

5. Dwie niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców)

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy).

10. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_C1_P_-_20221.pdf

zaswiadczenie_lek2.pdf

2. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Dofinansowanie:

– do 3 850 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

Udział własny: Nie wymagany

Okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Lista załączników do wniosków:

1.Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

3. Dwie niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców)

4. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. W przypadku wcześniejszego dofinansowania, w tym zadaniu, należy przedłożyć dokument wskazujący zakończenie okresu gwarancji.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_C2_P.pdf

3. Obszar C - Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Dofinansowanie:

 • w zakresie ręki – 13 200
 • przedramienia – 28 600 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda – do 27 500 zł, (także przez staw kolanowy)
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
 • Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem – nie więcej niż 220 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwoty wskazanej powyżej

Udział własny: 10%

Okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Lista załączników do wniosku:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia (niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej), której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną– w przypadku wniosku dotyczącego osoby zależnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. Dwie niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców) - sporządzone zgodnie wg wzoru określonego w załączniku do wniosku.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy).

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Zaswiadczenie_lekarkie_C3_C4_pdf4.pdf

Zalacznik_do_wniosku_C3_-_oferta2.pdf

Wniosek_AS_C3_P.pdf

4. Obszar C - Zadanie nr 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Dofinansowanie:

- dofinansowanie do 30 % kwot o których mowa w zadaniu C 3.

 • w zakresie ręki – 3 960
 • przedramienia – 8580
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9900
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5940
 • na wysokości uda – (także przez staw kolanowy) 8250
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9900
 • Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem – nie więcej niż 220 zł

Udział własny: 10%

Okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Lista załączników do wniosku:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia (niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej), której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. Dwie niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców) - sporządzone zgodnie wg wzoru określonego w załączniku do wniosku.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Zaswiadczenie_lekarkie_C3_C4_pdf5.pdf

Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta2.pdf

Wniosek_AS_C4_P.pdf

5. Obszar C - Zadanie nr 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresaci:

 • znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności - do 16 roku życia
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,

b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

d) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

e) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Dofinansowanie: do 8 250 zł

Udział własny: 25%

Okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Lista załączników do wniosku:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i zawierające zgodę na użytkowanie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

5. Dwie niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Zaswiadczenie_lekarkie__C5_pdf2.pdf

Wniosek_AS_C5_P.pdf

Zaswiadczenie_lekarkie_C3_C4_pdf5.pdf

6. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Dofinansowanie: do 330 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

Udział własny: 15%

Okres karencji: brak

Lista załączników do wniosku:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka lub przedszkola wraz z kwotami za poszczególne miesiące pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu (również kwoty prognozowane).

5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające statut studenta.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

8. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia, bądź zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Wniosek_AS_D_P.pdf