Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Wsparcie adresowane jest do osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zainteresowanych uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Adresatami programu są osoby :

 • posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • uczące się w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie),
 • posiadające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie (max) w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 marca 2019 r. oraz  w dniu 15 października  2019 r.,

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 2. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 3. Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zalacznik___zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II_20192.pdf

Zalacznik___zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II_20192.doc

Zalacznik____dochody_20192.pdf

Zalacznik____dochody_20192.doc

Wniosek_modul_II_20192.docx

Wniosek_modul_II_20192.pdf

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10 - 23 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. ”

Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe2.docx