Dostęp do informacji
Menu główne

Klauzula informacyjna

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, reprezentowane przez Kierownika, z siedzibą przy ul. Kościuszki 55 A, 48-200

Prudnik, tel. 77 436 29 90, e-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Dragan. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: tomasz.dragan75@gmail.com, tel.: (+48) 733 508 806.

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO w celu realizacji zadań z obszaru polityki społecznej powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochroniezdrowia psychicznego i prowadzonych w tych zakresach postępowań administracyjnych.

4. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzeniaprzetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej

6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwówzakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU
48 – 200 Prudnik ul. Kościuszki 55a
tel./fax (077) 436-91-25 tel. (077) 436-29-90
www.pcpr-prudnik.pl e-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik .pl
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. (Realizacja powyższych praw musi być
zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz
RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego

oraz archiwizacji).

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

9. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Prudniku


11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.