Dostęp do informacji
Menu główne
 • Tutaj jesteś:
 • /
 • Strona główna
 • /
 • /

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Prudniku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik zwane dalej „Centrum” jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Prudnickiego utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Centrum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Staroście Prudnickiemu, zwanemu dalej „Starostą” wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 3. Siedziba Centrum mieści się w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik
 4. Obszar działania Centrum w Prudniku obejmuje teren Powiatu Prudnickiego zwanego dale „Powiatem”.

 

§ 2
„Centrum" działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. , Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (teks jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
 6. określonych w innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw
 7. niniejszego Statutu,

 

II. ZADANIA CENTRUM
§ 3

Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

 

 

 1. pomocy społecznej,
 2. pieczy zastępczej,
 3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o

niepełnosprawności,

 

 

 1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty Prudnickiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Przy Centrum funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 5. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, ich jednostkami organizacyjnymi oraz z administracją rządową, i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 6. Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 7. Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa „Regulamin Organizacyjny” Centrum uchwalany przez Zarząd Powiatu w Prudniku.

Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu Pracy.

 

 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA CENTRUM


§ 4

 1. Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Kierownik Centrum powołuje i zatrudnia Zarząd Powiatu w Prudniku.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Centrum jest Starosta.
 4. Kierownik kieruje Centrum przy pomocy pracowników jednostki.
 5. Kierownik Centrum jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 6. Podczas nieobecności Kierownika Centrum, działalnością jednostki kieruje wyznaczony pracownik Centrum.
 7. Starosta może upoważnić Kierownika Centrum do wydawania w jego imieniu indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, należących do właściwości Powiatu.
 8. Na wniosek Kierownika Centrum Starosta Prudnicki może udzielić upoważnienia wskazanego w ust. 8 innym pracownikom Centrum.
 9. Starosta Prudnicki może upoważnić Kierownika Centrum do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych w sprawach dotyczących pieczy zastępczej.
 10. Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej oraz działalnością domów pomocy społecznej funkcjonujących w Powiecie sprawuje Starosta Prudnicki przy pomocy Centrum.
 11. Kierownik Centrum składa Zarządowi Powiatu w Prudniku coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 12. Kierownik Centrum składa Radzie Powiatu w Prudniku coroczne sprawozdanie z działalności jednostki oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 5

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 3. Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane odprowadzane są na rachunek dochodów Powiatu.
 4. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 5. Dla realizacji zadań statutowych Centrum pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§ 7

 

 • Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 8

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o uchwaleniu Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przez Radę Powiatu w Prudniku.