Dostęp do informacji
Menu główne
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Obraz:

TURNUS REHABILITACYJNY dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

(Dz. U 2007r. nr 230 poz. 1694) – oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów określonych warunków.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych:

a) wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wraz z wnioskiem lekarskim na turnus rehabilitacyjny od lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna),

b) kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ kopię orzeczenia równoważnego lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

c) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne należy przedstawić podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,

d) wybiera organizatora i ośrodek, który jest uprawniony do organizowania turnusu zgodnie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania  w roku poprzednim.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

Wysokość dofinansowania(przy spełnieniu kryterium dochodowego):

27% przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa GUS w formie komunikatu) dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się  i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

 

- 25%  przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody są dostępne pod adresem: www.ebon.mpips.gov.pl.  Jest to centralna baza danych, gdzie istnieje możliwość wyszukania ośrodka i organizatora według: rodzaju turnus, rodzaju dysfunkcji, adresu.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym, w części lub w całości, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

 

UWAGA!

ŚRODKI WYDANE PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI PRZYZNAJĄCEJ DOFINANSOWANIE NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU

________________________________________________________________________________

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2013r. poz. 1190) ze środków Funduszu mogą być dofinansowane następujące rodzaje zadań:

SPRZĘT REHABILITACYJNY – który jest niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza specjalistę do przeprowadzania w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek jest rozpatrywany komisyjnie w zależności od indywidualnych  potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim zalecającym dany sprzęt,

b) Ważne orzeczenie o niepełnosprawności/ równoważne lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dofinansowanie wynosi do 60% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenie.

 

UWAGA!

SPRZĘT ZAKUPIONY PRZED PODPISANIEM UMOWY NIE PODLEGA DOFINANSOWANIU.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych (np. aparat słuchowy, cewniki, pieluchomajtki, kule, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, szkła okularowe itp.) jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi korzystać z określonego przedmiotu  ortopedycznego lub środka pomocniczego i wystawi na specjalnym formularzu  na nazwisko pacjenta „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”.

Przedmiotem dofinansowania są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zlecone przez lekarza, które są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane, a ich katalog jest załącznikiem do stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2009r. Nr 139, poz 1141 z późn. zm.).

W rozporządzeniu określone są limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia, dlatego procentowe wskaźniki dofinansowania ze środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Warunki uzyskania dofinansowania

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty:

a) wypełniony wniosek,

b) ważne orzeczenie o niepełnosprawności/ równoważne lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność,  przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

 

UWAGA!

ZAKUPIONE PRZEDMIOTY BEZ ZLECENIA NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU.

________________________________________________________________________________

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2013r. poz. 1190) ze środków Funduszu mogą być dofinansowane zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

BARIERY ARCHITEKTONICZNE to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

BARIERY TECHNICZNE to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA – osoby niepełnosprawne mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usług, jeżeli uzasadniają to potrzeby wynikające z jej niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzeni za godzinę świadczenia usługi. Przeciętne wynagrodzenie podawane jest co kwartał w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umów.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier, złożony odpowiednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (wnioskodawcy). 

Termin złożenia i rozpatrzenia wniosku regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2013r. poz. 1190) 

WAŻNE INFORMACJE:

- Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny wnioskodawcy,

- PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,

- Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

- Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu,

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.       

________________________________________________________________________________      

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI – dla osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.