Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Moduł I Obszar C i D

Moduł I - Obszar C i D

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obraz:

Terminy składania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II można składać osobiście w siedzibie tut. Centrum lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl/

Obraz:

Obraz:

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2022 r.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
  o napędzie ręcznym - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń
  o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
  i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:
  1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
  2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
  3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
   (np. utraty przytomności, epilepsja),
  4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

Dofinansowanie: do 10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

- zwrot kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem do 200 zł

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

5. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców)

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy).

10. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_C1_P_-_2022.pdf

zaswiadczenie_lek1.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

2. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Dofinansowanie:

– do 3.500 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,

Udział własny: Nie wymagany

Okres karencji: po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Dodatkowe załączniki:

1.Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

3. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców)

4. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. W przypadku wcześniejszego dofinansowania, w tym zadaniu, należy przedłożyć dokument wskazujący zakończenie okresu gwarancji.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_C2_P_-_2022.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

3. Obszar C - Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Dofinansowanie:

 • w zakresie ręki – do 12.000 zł
 • przedramienia – do 26.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – do 30.000 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia– do 18.000 zł
 • na wysokości uda – do 25.000 zł (także przez staw kolanowy)
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – do 30.000 zł.
 • Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem – nie więcej niż 200 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia (niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej), której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną– w przypadku wniosku dotyczącego osoby zależnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców) - sporządzone zgodnie wg wzoru określonego w załączniku do wniosku.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy).

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Zaswiadczenie_lekarkie_C3_C4_pdf2.pdf

Zalacznik_do_wniosku_C3_-_oferta1.pdf

Wniosek_AS_C3_P_-_2022.pdf

4. Obszar C - Zadanie nr 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Dofinansowanie:

- dofinansowanie do 30 % kwot o których mowa w zadaniu C 3.

- Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem – nie więcej niż 200 zł

Udział własny: min.10%

Okres karencji: po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia (niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej), której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców) - sporządzone zgodnie wg wzoru określonego w załączniku do wniosku.

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Zaswiadczenie_lekarkie_C3_C4_pdf3.pdf

Zalacznik_do_wniosku_C4_oferta1.pdf

Wniosek_AS_C4_P_-_2022.pdf

5. Obszar C - Zadanie nr 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresaci:

 • znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności - do 16 roku życia
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,

b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

d) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

e) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Dofinansowanie: do 7.500 zł

Udział własny: min. 25%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i zawierające zgodę na użytkowanie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym - wg załącznika.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

5. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Zaswiadczenie_lekarkie__C5_pdf1.pdf

Wniosek_AS_C5_-_2022_P.pdf

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Dofinansowanie: do 300 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

Udział własny: min. 15%

Okres karencji: brak

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

4. Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka lub przedszkola wraz z kwotami za poszczególne miesiące pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu (również kwoty prognozowane).

6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające statut studenta.

7. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia, bądź zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_D_P_-_2022.pdf