Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Moduł I Obszar A i B

Moduł I - Obszar A i B

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obraz:

Terminy składania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II można składać osobiście w siedzibie tut. Centrum lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl/

Obraz:

Obraz:

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2022 r.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

Dofinansowanie: do 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej do 6.000 zł

Udział własny: min. 15%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż 05-R) - wg załącznika.

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców)

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. Kserokopia/skan dowodu rejestracyjnego samochodu, wskazująca iż wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

10. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_A1_P_-_2022.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_A1_pdf1.pdf

2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

Dofinansowanie:

do 4.800 zł, w tym:

- kurs/egzaminy kat. B – 2.100 zł

- kurs/egzamin dla pozostałych kat. – 3.500 zł

- pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Udział własny: min.25%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

2. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku -wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

4.  2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_A2-3_P_-_2022.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_A2_A3_pdf1.pdf

3. Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;

Dofinansowanie:

do 4.800 zł, w tym:

- kurs/egzaminy kat. B – 2.100 zł

- kurs/egzamin dla pozostałych kat. – 3.500 zł

- pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Udział własny: min.25%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

2. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku -wg załącznika.

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_A2-3_P_-_2022.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_A2_A3_pdf1.pdf

4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu - należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek w Obszarze B Zadanie 4 dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

Dofinansowanie: do 4.000 zł

Udział własny: min 15%

Okres karencji: po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. Kserokopia/skan dowodu rejestracyjnego samochodu, wskazująca iż wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

zaswiadczenie_lekarskie_A4_pdf1.pdf

Wniosek_AS_A4_P_-_2022.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

1. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
 • dysfunkcja narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

- gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;

- osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni, przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione powyżej, są traktowane jak osoby niewidome.

Dofinansowanie:

- dla osoby niewidomej – 9.000 zł, oraz 15 000,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24 000,00 zł)

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - do 9.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 7.000 zł.

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

5. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_B1-3-4_-_2022_P.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B1_narzad_ruchu_pdf1.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B1_narzad_wzroku_pdf1.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

2. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci:

- pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Dofinansowanie:

- dla osoby głuchoniewidomej – do 4.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – do 3.000 zł

-dla pozostałych adresatów obszaru – do 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100% ( wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia)

Udział własny: Nie wymagany

Okres karencji: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

5. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

6. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

7. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_B2_P_-_2022.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B2_narzad_ruchu_pdf1.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B2_narzad_wzroku_pdf1.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

3. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:

 • umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z dysfunkcją narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dofinansowanie: do 7.500 zł

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

5. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_B1-3-4_-_2022_P.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B3_narzad_wzroku_pdf1.pdf

4. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku
 • znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja narządu słuchu: należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek w Obszarze B Zadanie 4 dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

Dofinansowanie: do 4.000 zł

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowe załączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku - wg załącznika.

5. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

6. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

7. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

8. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

9. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf

Wniosek_AS_B1-3-4_-_2022_P.pdf

zaswiadczenie_lekarskie_B4_pdf_sluchu.pdf

5. Obszar B Zadanie 5 - utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Adresaci:

 • pomoc udzielona w Zadaniu B1,3 lub 4
 • orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia
 • znaczny stopnień niepełnosprawności

Dofinansowanie: do 1.500 zł

Udział własny: min. 10%

Okres karencji: po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Dodatkowe zalączniki:

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.).

2. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.

3. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

4. 2 niezależne oferty dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania (od 2 niezależnych sprzedawców/usługodawców).

5. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie z wyodrębnionym czasookresem zatrudnienia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

6. Zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające statut studenta/ucznia.

7. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

8. Oświadczenie pełnomocnika (jeśli dotyczy).

Wniosek_AS_B5_-_2022_P-1.pdf

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne.pdf