Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner

Modul II

Trwa nabór wniosków w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Obraz:

Moduł II- to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków:

Od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Od 12.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I oraz Moduł II można składać osobiście w siedzibie tut. Centrum lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Adresaci:

 • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 • Uczą się w:

- szkole policealnej,

- kolegium,

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie),

 • mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie (max) w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania:

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
  *Wkład własny: 15% wartości czesnego - jeżeli wnioskodawcy programu są zatrudnieni, korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku).

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy - ponoszenie dodatkowych kosztów kształcenia z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier
  w komunikowaniu (m.in. korzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej),
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).
 9. 500 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzedni semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z padnemią)

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Lista załączników Moduł II

 1. Ksero/Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku)
  a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
 3. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 4. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego - dokument potwierdzający korzystanie z usług tłumacza.
 6. W przypadku, gdy Wnioskodawca został poszkodowany w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - dokument potwierdzony przez właściwą jednostkę, że takie wydarzenie miało miejsce.
 7. Ksero/Skan Karty Dużej Rodziny.
 8. Dokumenty potwierdzające ponoszenie dodatkowych kosztów kształcenia z powodu barier
  w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu (m.in. korzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej)
 9. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające pobieranie nauki na 2 (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Wniosek_AS_MII_-_2022_P.pdf

Zalacznik_-_zaswiadczenie_z_uczelni_Modul_II-1.docx